νομικές πληροφορίες

1. Παρουσίαση του site.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, προσδιορίζεται στους χρήστες του ιστότοπου https://boursealemploi.org/ την ταυτότητα των διαφόρων ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής και της παρακολούθησής του:

Ιδιοκτήτης : https://boursealemploi.org/ – – https://boursealemploi.org/
Δημιουργός : https://boursealemploi.org/
Υπεύθυνος εκδόσεων : https://boursealemploi.org/ – admin@boursealemploi.org
Ο υπεύθυνος της έκδοσης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
webmaster : admin@boursealemploi.org
Πλήθος : O2switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand
Πιστώσεις:
Το μοντέλο νομικής ειδοποίησης προσφέρεται από το Subdelirium.com Γεννήτρια νομικών ειδοποιήσεων

2. Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Χρήση του ιστότοπου https://boursealemploi.org/ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες του ιστότοπου https://boursealemploi.org/ Ως εκ τούτου, καλούνται να τις συμβουλεύονται σε τακτική βάση.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, μια διακοπή λόγω τεχνικής συντήρησης μπορεί να αποφασιστεί από το https://boursealemploi.org/, το οποίο στη συνέχεια θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους χρήστες πριν από τις ημερομηνίες και ώρες της παρέμβασης.

Η ιστοσελίδα https://boursealemploi.org/ ενημερώνεται τακτικά από τη https://boursealemploi.org/. Με τον ίδιο τρόπο, οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: ωστόσο επιβάλλονται στον χρήστη που καλείται να αναφέρεται σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να εξοικειωθεί μαζί τους.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ιστοσελίδα https://boursealemploi.org/ στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Το https://boursealemploi.org/ προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο https://boursealemploi.org/ πληροφορίες όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε από μόνη της είτε από τρίτους συνεργάτες που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο https://boursealemploi.org/ δίνονται μόνο για ενημέρωση και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο https://boursealemploi.org/ δεν είναι εξαντλητικές. Δίνονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

4. Συμβατικοί Περιορισμοί Τεχνικών Δεδομένων.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για υλικές ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, ο χρήστης του ιστότοπου συμφωνεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό, που δεν περιέχει ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

5. Πνευματική Ιδιοκτησία και Παραβάσεις.

Το https://boursealemploi.org/ είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης όλων των στοιχείων που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως των κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογότυπου, εικονιδίων, ήχων, λογισμικού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, εκτός από την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του: https://boursealemploi.org/.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων Ν.335-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Περιορισμός Ευθύνης.

Το https://boursealemploi.org/ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο https://boursealemploi.org/ και προκύπτουν είτε από τη χρήση «εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που υποδεικνύεται στο σημείο 4, είτε εμφάνιση σφάλματος είτε ασυμβατότητα.

Το https://boursealemploi.org/ δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνο για επακόλουθες ζημίες (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου https://boursealemploi.org/.

Διαδραστικοί χώροι (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στο χώρο επικοινωνίας) είναι διαθέσιμοι στους χρήστες. Το https://boursealemploi.org/ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον χώρο που θα παραβίαζε τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων. Όπου ισχύει, το https://boursealemploi.org/ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αμφισβητήσει την αστική ή/και ποινική ευθύνη του χρήστη, ιδίως σε περίπτωση ρατσιστικού, υβριστικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού μηνύματος, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφία κ.λπ.).

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Στη Γαλλία, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται κυρίως από τον νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 24ης Οκτωβρίου , 1995.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://boursealemploi.org/, μπορεί να συλλεχθεί: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο https://boursealemploi.org/, τον ISP του χρήστη, τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, το https://boursealemploi.org/ συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη για την ανάγκη ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος. https://boursealemploi.org/. Ο χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδίως όταν τις εισάγει ο ίδιος. Στη συνέχεια καθορίζεται στον χρήστη του ιστότοπου https://boursealemploi.org/ την υποχρέωση ή μη παροχής αυτών των πληροφοριών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και επόμενα του νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες, όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίθεσης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, καθιστώντας το γραπτή και υπογεγραμμένη αίτηση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας με την υπογραφή του κατόχου του εγγράφου, στο οποίο θα προσδιορίζεται η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί η απάντηση.

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία του χρήστη του ιστότοπου https://boursealemploi.org/ δεν δημοσιεύεται εν αγνοία του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, μεταβιβάζεται, εκχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η παραδοχή της εξαργύρωσης του https://boursealemploi.org/ και των δικαιωμάτων του θα επέτρεπε τη μετάδοση των εν λόγω πληροφοριών στον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα δεσμευόταν από την ίδια υποχρέωση αποθήκευσης και τροποποίησης δεδομένων σε σχέση με τον ιστότοπο χρήστης https://boursealemploi.org/.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

8. Σύνδεσμοι υπερκειμένου και cookies.

Η ιστοσελίδα https://boursealemploi.org/ περιέχει έναν ορισμένο αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, που έχουν δημιουργηθεί με την εξουσιοδότηση του https://boursealemploi.org/. Ωστόσο, το https://boursealemploi.org/ δεν έχει τη δυνατότητα επαλήθευσης του περιεχομένου των ιστοτόπων που επισκέφθηκαν με αυτόν τον τρόπο και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το γεγονός αυτό.

Πλοήγηση στον ιστότοπο https://boursealemploi.org/ είναι πιθανό να προκαλέσει την εγκατάσταση cookie(ων) στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο, το οποίο δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά το οποίο καταγράφει πληροφορίες που σχετίζονται με την πλοήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο προορίζονται για τη διευκόλυνση της επακόλουθης πλοήγησης στον ιστότοπο και προορίζονται επίσης να επιτρέψουν διάφορα μέτρα προσέλευσης.

Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τον υπολογιστή του ως εξής για να αρνηθεί την εγκατάσταση των cookies:

Κάτω από τον Internet Explorer: καρτέλα εργαλείων (εικονόγραμμα σε μορφή γρανάζι επάνω δεξιά) / επιλογές Διαδικτύου. Κάντε κλικ στο Απόρρητο και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies. Επικύρωση στο ΟΚ.

Κάτω από το Firefox: στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο. Ορίστε τους κανόνες διατήρησης σε: χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό. Τέλος, αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Κάτω από το Safari: Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονίδιο μενού (που συμβολίζεται με ένα γρανάζι). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα "Cookies", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Στο Chrome: Κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στο εικονίδιο μενού (που συμβολίζεται με τρεις οριζόντιες γραμμές). Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Απόρρητο", κάντε κλικ στις προτιμήσεις. Στην καρτέλα "Απόρρητο", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

9. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε διαφωνία σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου https://boursealemploi.org/ υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια του Παρισιού.

10. Οι σχετικοί κύριοι νόμοι.

Νόμος 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, που τροποποιήθηκε κυρίως από το νόμο 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες.

Νόμος 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.

11. Γλωσσάρι.

Χρήστης: Σύνδεση χρήστη Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα τοποθεσία.

Προσωπικές πληροφορίες: «πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία ισχύει» (άρθρο 4 του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).

elGreek